Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. De bevoegdheden en taken van de gemeenten zijn fors uitgebreid. De Wmo is bedoeld voor burgers die thuis behoefte hebben aan ondersteuning en verzorging. Hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen, trapliften en tilliften vallen ook onder deze wet. Verder voorziet de wet in (specialistische) dagbesteding voor onder andere demente bejaarden, beschermd wonen, het opvangen van mensen met psycho(sociale) problemen.

Uitgezonderd is de thuisverpleging. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Zo is de wijkverpleegkundige weer terug.

De overdracht van taken van rijksoverheid naar gemeenten ging gepaard gegaan met forse kortingen op de budgetten. De gemeente kijkt eerst naar ‘de eigen kracht’. Wat kunnen de mensen zelf nog? Wie kan hulp bieden? Ook doet de gemeente een beroep op buren, vrijwilligers, familie, vrienden en kerken.

De projectgroep van de Sociale Dienst Drechtsteden heeft in 2014 veel werk verricht om al deze extra taken in 2015 op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Een geruisloze overgang stond voorop. De leden van de commissie WMO hebben intensief bijgedragen door de projectgroep van de Sociale Dienst Drechtsteden te adviseren. Hiertoe was een breed georiënteerde klankbordgroep opgericht.

In 2015 en de jaren daarna blijft de commissie Wmo alert op signalen uit de gemeenschap. Zo blijven wij eventuele knelpunten inventariseren en adviezen uitbrengen aan onze gemeente. Ervaart u knelpunten? Meld deze dan bij ons.